V2X-ARCH

Informacio

Descripció

Els Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS) estan desenvolupant sistemes per millorar l'eficiència del trànsit, la seguretat viària i l'assistència en conducció.

S'està analitzant i estandarditzant una pluralitat de solucions ITS per suportar serveis futurs com ara Smart Cities o conducció autònoma.

 

El projecte V2X-Arch (https://www.cellnextelecom.com/es/projects/v2x-arch/) és un projecte dirigit per Cellnex Telecom centrat en arquitectures V2X per a la propera generació de serveis ITS. La tecnologia desenvolupada en el projecte es basa en l'estàndard ETSI ITS-G5. ETSE G5 proporciona comunicacions de vehicle a vehicle (V2V) i de vehicle a infraestructura (V2I) i suporta diverses tecnologies subjacents, com 802.11p i LTE (4G), i en un futur pròxim 5G.

 

Model de sistemes de transport inteligents del CAR 2 CAR Communications Consortium. Font: C2C CC

 

Els principals objectius del projecte V2X-Arch són:

-Desenvolupament d'un simulador basat en paquets capaç de modelar i avaluar amb precisió el rendiment de les arquitectures V2X sota condicions de trànsit realistes.

-Avaluar arquitectures ITS que incloguin una o diverses tecnologies en diversos casos d'ús, incloent seguretat viària, eficiència de trànsit i multimèdia. En particular, els casos d'ús avaluats són d'advertència de vehicles d'emergència, advertència de col·lisió frontal cooperativa, Green Light Speed Advisory (GLOSSA) i descàrrega d'informació multimèdia.

-Validar casos d'ús seleccionats mitjançant proves de conducció en escenaris realistes.

-Desenvolupar models de negoci per als casos d'ús seleccionats.

i2CAT, com a soci subcontractat de Cellnex Telecom, S.A en V2X-Arch, té un paper de suport en el projecte treballant en el disseny i evaluació de simuladors i en el desenvolupament de casos d'ús sobre d'una plataforma ETSE G5 existent de Cohda Wireless.

 

El simulador de xarxes vehiculars (VANETS) de l'V2X-Arch

i2CAT ha desenvolupat un simulador de codi obert de múltiples capes per V2X basat en OMNeT ++. A més, el simulador conté diversos marcs que proporcionen característiques com capacitats de comunicació, implementacions d'estàndards i representació realista del flux de trànsit. L'estructura operativa del simulador difereix depenent de la tecnologia d'accés utilitzada en cada cas.

 


Exemple de la estructura del simulador utilizando la tecnología de acceso IEEE 802.11p

 

El simulador és capaç de generar vehicles amb mobilitat realista i RSU (Roadside Units) amb capacitats de comunicació que utilitzen diferents tecnologies d'accés com LTE i IEEE 802.11p.

Sota l'estàndard ETSI ITS-G5, els vehicles poden intercanviar informació mentre s'enfronten a condicions ambientals "realistes" basades en escenaris reals, pe: L'atenuació del senyal a causa de la pèrdua per propagació i edificis, les alteracions en el flux de vehicles a causa dels semàfors, els avançaments i els canvis de direcció, el consum de combustible o qualsevol esdeveniment ITS-G5, com la posibilida de detectar i evitar esdeveniments de seguretat com la col·lisió davantera, frenades d'emergència o l'advertiment de vehicle d'emergència aproximant.

 

Exemple d’execució del simulador amb la diagonal de Barcelona com a escenari.

 The V2X-Arch project has been co-funded by the Spanish Ministry of Industry, Energy and Tourism, within the framework of the Strategic Action for the Economy and the Digital Society, within the Spanish National Plan for Scientific and Technical Research and Innovation 2013-2016. Record: TSI-100102-2015-13.

 

 

 

Àrea: 
Duració: 
11/2016 a 11/2017
Finançament: