TARIFA

TARIFA: The Atomic Redesign of the Internet Future Architecture

Informacio

Descripció

L’arquitectura de la Internet actual s’ha mantingut pràcticament invariable des de la seva creació a principi dels anys 70. Al anar-hi incorporant els nous serveis i les aplicacions presentades durant gairebé 40 anys, l’arquitectura actual s’ha tornat cada vegada més complexa i ossificada. Les aplicacions, els serveis, les xarxes i els protocols estan evolucionant molt ràpidament i s’ha pogut comprovar que el protocol TCP/IP no és capaç de cobrir eficientment la creixent demanda d’aplicacions, principalment degut al seu model de capes rígides.

TARIFA proposa un “clean-slate” per a l’arquitectura d’Internet per tal de poder desenvolupar serveis ubics i evitar la estratificació jeràrquica. TARIFA segueix un enfocament orientat als serveis per a una arquitectura de xarxa orientada al flux i sensible al context, en la qual les comunicacions es componen in situ, utilitzant components reutilitzables i indivisibles que s’anomenen Serveis Atòmics i que s’adapten a les necessitats i requisits del sol·licitant.

 

Innovació

El projecte té en compte dos casos d'ús principals: un cas d'ús evolutiu que demostra que el nou disseny de l'arquitectura d'Internet Futur és compatible amb l'actual, permetent construir amb la nostra proposta un servei o una funcionalitat similar a les solucions existents, i un cas d’ús revolucionari, que demostra que el projecte és, en realitat, la solució als problemes que la Internet actual no pot resoldre de forma eficient.

Els desenvolupaments tècnics bàsics del projecte s'utilitzen per validar les millores d'aquest nou enfocament. Es tenen en compte aquests tres aspectes: la composició de serveis sensibles al context, la gestió de la xarxa de forma autònoma i les solucions escalables per a l’encaminament, gestió de noms i d'adreces.

El projecte té en compte propostes de solucions per millorar tres manques importants de la Internet actual: eficiència energètica, l'heterogeneïtat de la informació i la coexistència de les xarxes.

L’impacte socioeconòmic de la solució proposada es desenvolupa en profunditat en el projecte, definint nous models de negoci que han d’estar estudiats en profunditat pels actors involucrats en les noves cadenes de valor proposades.

Com objectiu final, el projecte avalua, valida i demostra els resultats en un entorn integrat.

 

Beneficis

TARIFA proporciona nous conceptes per a futurs projectes derivats amb uns potencials beneficis industrials i/o socials, bàsicament, de les següents àrees:

 • Composició de serveis sensible al context: estudiar i proposar solucions que permetin la provisió de serveis a la Internet del Futur a través de la composició de serveis sensibles al context, que permeten oferir serveis adaptats i personalitzats, enfrontant-se a entorns de gran dinàmica i heterogeneïtat, especialment centrant-se a la Internet del Futur Multimèdia i la Internet de les Coses.
 • Gestió de xarxa autònoma: definir i dissenyar una infraestructura de xarxa fiable, escalable i robusta basada en els principis de gestió automàtica que permeten respondre de manera adequada a les condicions de la xarxa en diferents escenaris, garantint al consumidor final els objectius de QoS de flux de dades.
 • Nous paradigmes d’encaminament i adreçament per a la Internet del Futur: donar solucions amb la finalitat d'aconseguir una millor escalabilitat de l’encaminament tenint en compte la separació de les adreces IP en localitzadors i identificadors i el compliment dels reptes que presenta aquesta solució.
 • Impacte Socioeconòmic: disseny de models empresarials innovadors que poden ser explotats en el context de la Internet del Futur.
Entitats

Els grups de recerca involucrats en el projecte són:

 • Wireless Network Group (WNG) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), BarcelonaTech, i dirigit pel professor Josep Paradells.
 • Grup de recerca de l'Equip de Mèdia (MEDIAENTEL) de Disseny i Evaluació de Xarxes i Serveis Broadband (BAMPLA) de la UPC dirigit pel Dr. Jesús Alcober.
 • Grup de Xarxes Òptiques (GXO) de BAMPLA de la UPC, dirigit per la Dra.Cristina Cervelló.
 • Grup de recerca de Disseny Col·laboratiu (COLS) de la UPC, dirigit pel Dr. Josep M. Monguet.
 • Grup de recerca Advanced Network Architectures (ANA) de la UPC, dirigit pel Dr. Xavier Masip.
 • Grup de Tecnologies de Xarxa i Estratègies (NeTS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), dirigit pel Dr. Boris Bellalta.
 • Grup de Tecnologies Audiovisuals i Multimèdia (TAM) de la Universitat Ramon Llull, dirigit pel Dr. Francesc Pinyol.