REMEI

REal-time MEdical reporting servIce

Informacio

Descripció

L’objectiu principal del projecte REMEI és la implementació d’un informe mèdic compartit per la col·laboració d’especialistes de diferents centres mèdics a l’hora de solucionar situacions d’emergència.

Per poder solucionar aquestes situacions d’emergència, on el temps és un factor crític, la comunicació entre els professionals de cada hospital ha de ser eficient, per tal de facilitar el diagnòstic en el menor temps possible.

Una gran ajuda pels especialistes mèdics a l’hora de diagnosticar és la possibilitat de disposar d’una imatge mèdica associada al informe. Per permetre-ho, el projecte REMEI disposa d’una passarel·la de comunicacions capaç d’enviar imatges mèdiques de manera segura. Es contempla que la imatge mèdica pugi ser en format DICOM.

Per a facilitar la comunicació entre especialistes, la plataforma integra un sistema de videoconferència i una plataforma de pissarra compartida para la interacció entre especialistes a través de la imatge mèdica.

 

REMEI

 

Amb la col·laboració de :

 

 

Innovació
 • Edició en temps real d’informes mèdics.
 • Integració amb “Història Clínica Compartida a Catalunya” (HCCC)
 • Compartició d’imatge mèdica fora de l’entorn sanitari.
 • Utilització de protocols segurs per la protecció de dades dels pacients.
 • Ús de la videoconferència per a la comunicació entre especialistes
 • Integració d’una plataforma de pissarra compartida per assistir al diagnòstic.
 • Registre de l’activitat i estadístiques en la plataforma.

Problemàtica

El projecte REMEI pretén donar solució a la problemàtica de la compartició de dades en l’àmbit sanitari.

 • El principal problema que es planteja és poder comunicar dos hospitals a través del medi hostil que és Internet, sense comprometre la protecció de dades del pacient.
 • Degut a la restricció que poden suposar els tallafocs dels centres hospitalaris, la comunicació entre hospitals s’ha de produir mitjançant un protocol conegut i segur.
 • Ja que el projecte REMEI està pensat per situacions mèdiques d’urgència, el temps d’actuació és un factor crític.
 • L’informe compartit proporciona actualització en temps real de les dades introduïdes per cada especialista en el seu hospital, facilitant la interactivitat entre ells.

Entitats
Duració: 
01/2011 a 12/2012
Finançament: 
AGAUR (VALOR 2010)
Pressupost: 
73.698,76 €