ORANGE SMART CITY

Informacio

Descripció

El projecte “Orange Smart City a Sant Vicenç dels Horts: Solucions per a ciutats petites i mitjanes basades en M2M i xarxes tolerants al retard” dóna resposta a un projecte d’innovació en l’àrea de les xarxes de sensors aplicades a les ciutats intel·ligents, l’objectiu del qual és poder monitoritzar diferents dades de la població sense la necessitat d’una infraestructura existent. Per aconseguir-ho, es pretén afegir sensors aïllats a una infraestructura formant una xarxa tolerant al retard, on els vehicles municipals (policia, autobusos, etc.) puguin recollir les dades aprofitant la seva tasca diària i el recorregut que ells realitzen a les ciutats. Aquestes dades són enviades pels dispositius instal·lats als vehicles a través de targetes M2M fins al servidor central.

Projecte finançat per:

Innovació

Com a elements de recerca, destaca la gestió de les bateries dels nodes. Aquests es mantenen “apagats” i, en el moment de disposar dins el seu rang d’acció d’un vehicle a qui poder transmetre les dades, es “desperten”, transmeten les dades i tornen a l’estat de conservació.

El projecte finalitza amb la prova pilot del sistema, on s’inclourà el desplegament de tres tipologies de sensors diferents. Cadascuna de les tipologies, encarregades de diferents funcionalitats, ofereixen serveis diferents:

  • Sensors d’informació mediambiental: respon a la necessitat de monitoritzar diferents paràmetres mediambientals, a causa dels nivells de contaminació actuals dins les ciutats i les seves conseqüències. Es disposarà de sensors de temperatura, humitat, soroll i contaminació a l’aire.
  • Sensors d’incidències urbanes: dins les ciutats existeixen molts equips com llums, semàfors, màquines de pagament, etc., que necessiten d’una inspecció rutinària i periòdica per tal de comprovar el seu correcte funcionament. La xarxa de sensors desplegada en l’enllumenat públic permetrà aquesta tasca de manera remota controlant el nivell de consum i la seva lluminositat.
  • Sensors d’aparcament: prova pilot de sensors per a detectar de manera estadística en quines zones de la ciutat hi ha més probabilitat de trobar aparcament.
  • Sensors de clavegueram: prova pilot de sensors per al control del nivell d’ocupació del clavegueram de la ciutat, amb l’objectiu de preveure inundacions o altres incidències relacionades.
Beneficis

Els resultats d’aquest projecte estan totalment orientats al desenvolupament de nous serveis i productes, aprofitant els avantatges que ofereixen les xarxes de sensors, especialment de les dades tolerants als retards.

Entitats

Àrea: 
Duració: 
11/2010 a 09/2011
Finançament: 
Orange
Pressupost: 
44.460 €
Coordinador: