LivingLab4Carers

Informacio

Descripció

Aquest projecte té com a objectiu oferir solucions tecnològiques i de continguts digitals que permetin crear una nova Xarxa Social de Cuidadors de Persones Dependents. Per validar el projecte es proposa la creació d'una plataforma que permeti la creació de noves millores per al benestar social emmarcada dintre d'un Living Lab per adequar la solució final als requisits i necessitats concretes dels usuaris d'aquest tipus de servei.

 

Innovació

El següent quadre mostra els principals objectius del projecte, juntament amb els resultats que se'n poden esperar de cadascun:

Principals objectius del projecte Resultat esperat
Xarxa de connexió entre cuidadors Millores de l'estat d'ànim d'aquestes persones i la relació amb l'exterior
Validació mitjançant un Living Lab a la ciutat de Cornellà Prova pilot amb cuidadors per validar la millora i crear una massa crítica suficient per poder confirmar aquestes millores
Creació d'una plataforma de suport a la iniciativa amb l'objectiu de ser comercialitzada, així com la inclusió d'un sistema de multiconferència Creació d'un producte extensible a d'altres ciutats i poblacions del territori català i espanyol
Beneficis
  • El Living Lab es pretén realitzar-lo a la ciutat de Cornellà de Llobregat, una ciutat de més de 85.000 habitants, amb la mida adequada per realitzar-hi experiències innovadores de tipus social o sanitari.
  • El Living Labs estimulen noves idees, i en aquest cas es pretén modernitzar aspectes dels cuidadors i dels actors socials, mitjançant les innovacions que de forma natural esdevenen dins d'un context de Living Labs. En aquest cas els qui desenvolupen el projecte acaben sent la pròpia societat, que col·laboren conjuntament en la recerca i millora dels procediments aplicats als cuidadors per millorar-ne la seva qualitat de vida, així com també la de les persones dependents al seu càrrec.
  • Foment de l'ús de les tecnologies entre la comunitat ciutadana participant. El producte resultant del projecte ha de ser extensible a d'altres ciutats i proveïdors de serveis.