IMPULS DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MOBILE

Informacio

Descripció

Mitjançant l'Acord de Govern de data 22 de juliol de 2003, el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar la constitució de la Fundació i2CAT, amb les finalitats de desenvolupar tecnologies TIC i tecnologies d’internet avançades, amb una clara vocació de generar coneixement per ser transferit en forma de nous productes i serveis innovadors que generin impacte i aportin valor diferencial a les empreses i a la societat de Catalunya.

Les activitats estratègiques de R+D+i d’i2CAT es fonamenten en el seu model de quàdruple hèlix i de recerca tecnològica, on la innovació està íntimament relacionada amb la demanda dels usuaris (empreses, l’Administració Pública, els ciutadans, etc), i la recerca es fonamenta amb la generació de coneixement adquirida majoritàriament a partir de la participació en projectes europeus i internacionals.

Un dels objectius estratègics d’i2CAT és incrementar l’impacte que generen les activitats de recerca i d’innovació en el conjunt de la societat, de forma alineada amb la visió i les prioritats definides pels nous programes marc de recerca, tant a nivell europeu (Horizon 2020) com a nivell nacional (RIS3CAT), per aconseguir traslladar els avenços científics en la creació de valor per a la societat i les empreses.

En base a aquests principis s’ha definit un projecte que té com a principals objectius:

- Augmentar i consolidar el sector TIC a Catalunya. Desenvolupament d’iniciatives que contribueixin a l’impuls del sector TIC català i al desenvolupament de la economia digital mitjançant el desenvolupament de solucions TIC específiques adaptades a les necessitats dels sectors productius. Desplegament d’infraestructures experimentals al servei de les empreses tecnològiques que permetin situar Catalunya com un hub digital en tecnologies digitals avançades i especialment en el sector Mobile.

- Millorar l’eficiència i competitivitat dels sectors productius a través de la transformació digital. Millorar el coneixement que les empreses catalanes tenen sobre les TIC mitjançant la sensibilització i acompanyament a projectes de implantació. Connectar les empreses de sectors tradicionals amb les empreses TIC per tal de crear sinèrgies i impulsar la transformació digital i Mobile. Proveir d’entorns experimentals d’innovació digital per accelerar els processos d’adopció de les tecnologies digitals avançades.

- Incrementar l’impacte que genera la recerca i la innovació en la qualitat de vida dels ciutadans. Desenvolupar solucions i serveis tractors adreçats a resoldre necessitats i reptes socials, aconseguint una participació activa dels ciutadans.

Per aconseguir aquests objectius, l’execució de l’operació d’Impuls a la transformació Digital i Mobile s’estructurarà amb 4 actuacions diferenciades:

1) Iniciativa 5GBarcelona

Activitats orientades a convertir l’àrea metropolitana de Barcelona en un Hub d’innovació de referència en tecnologies 5G, amb una infraestructura experimental i oberta disponible a nivell de ciutat, que permetrà impulsar i accelerar proves pilot basades en aplicacions i casos d’ús en sectors com el de la mobilitat i el vehicle connectat/autònom, la indústria de l’entreteniment, la salut o la indústria 4.0.

2) Programa d’impuls del sector TIC

Dinamització sectorial de tecnologies emergents. Activitats orientades a impulsar el foment d’espais de trobada entre l’oferta i la demanda TIC de Catalunya per potenciar els nous usos de les TIC a l’empresa, així com potenciar la recerca i la innovació en tecnologies digitals avançades en àmbits com el 5G, IoT, Drones, BigData, Blockchain i Ciberseguretat.

Emprenedoria i innovació TIC. Impuls d’iniciatives de suport al desenvolupament de noves empreses tecnològiques i d’acceleració de tecnologies digitals per portar-les al mercat.

Desplegament de projectes tractors. Desenvolupament de plataformes tecnològiques per a l’Administració que tinguin aplicació també al sector empresarial (dual-use) i fomentar la innovació en àmbits tecnològics estratègics mitjançant el model de la quàdruple hèlix.

3) Programa de Transformació Digital.

Activitats orientades a potenciar els usos de les tecnologies digitals avançades en els sector empresarials com a catalitzadors d’una millora de la productivitat i de la generació de nous models de negoci en camps estratègics com les Smart Cities, la Indústria 4.0 o la Salut i el Benestar.

4) Programa d’Innovació Social Digital

Laboratoris d’innovació social digital. Creació d’entorns d’innovació locals, que permetin convertir les ciutats en laboratoris urbans, establint un vincle directe amb els ciutadans i potenciar els models de innovació de quàdruple hèlix amb participació de l’administració, empreses, centres de recerca i la societat civil.

Aquest projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb codi de la operació nº GO10-010783.

Duració: 
01/2015 a 12/2021
Finançament: 
Generalitat de Catalunya (FEDER 2014-2020)
Pressupost: 
6.615.002,15 €