ETRICAT - INTERIOR

Informacio

Descripció

La necessitat de la utilització de les comunicacions ràdio per part dels serveis de seguretat i emergència és ben coneguda. Aquestes tecnologies ofereixen certa mobilitat a les unitats encarregades de pal·liar l’emergència i proporcionen comunicació amb la central de control corresponent, la qual gestiona les operacions d’actuació. Tot i el bon funcionament de les xarxes actuals per a la comunicació dels serveis de seguretat i emergència, es presenten certes situacions en què aquest sistema no proporciona una solució adequada i es veu limitat en les seves prestacions. La Fundació i2CAT, juntament amb Sensing&Control, els Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra, dissenyarà una arquitectura que solucioni aquests problemes i, a més, aporti més funcionalitats i flexibilitat per a millorar l’eficàcia dels serveis d’emergència.

Innovació

Al projecte s’han definit una sèrie d’escenaris on les actuals xarxes i sistemes utilitzats poden ser optimitzats mitjançant l’ús de noves tecnologies:

Escenari A: Risc químic i desactivació d’explosius.

En el cas d’emergències per a cert tipus de fuites químiques o per a la desactivació d’explosius, els dispositius de comunicació TETRA emeten a una potència molt elevada, la qual cosa podria provocar que el propi dispositiu activés l’explosiu o fes reaccionar el producte químic. Es proposa la utilització de xarxes de sensors sense fils, on la baixa potència d’emissió redueix el risc de l’actuació.

Escenari B: Coves i clavegueram.

Aquest escenari es correspon amb les operacions d’emergència dels bombers o amb les de seguretat de la policia en el clavegueram d’una població. L’ús de les xarxes de sensors sense fils permet oferir dos serveis: d’una banda, la capacitat de monitoratge de tota l’àrea a controlar mitjançant sensors de llum, ultrasons i infrarojos; de l’altra, un canal de comunicació per veu amb l’exterior, que facilitarà la coordinació de les tasques.

Escenari C : Foc urbà.

En aquest cas s’incorporen sensors als nodes de les unitats d’operacions. Més concretament, s’integra un sistema de biomonitorització amb la xarxa TETRA i un sistema de comunicació de veu que, gràcies a l’ús de les xarxes de sensors, té com a punt fort el temps reduït de desplegament.

Beneficis

Els resultats d’aquest projecte estan totalment orientats al desenvolupament de nous serveis i productes que aprofitin els avantatges que ofereixen les xarxes de sensors ubiqües, obtenint al final del projecte i en fites intermèdies una sèrie de proves pilot de demostració de viabilitat de les solucions adoptades. Finalment, s'han realitzat prototipus funcionals de cadascun dels dos escenaris a desenvolupar.

Entitats
  • UPC
  • Sensing&Control
  • Bombers de la Generalitat
  • Mossos d’Esquadra
Àrea: 
Duració: 
01/2009 a 12/2011
Finançament: 
i2CAT
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Pressupost: 
240.000 €
Coordinador: