ETRICAT - AGRICULTURA

ETRICAT - AGRICULTURA: Optimització de processos agrícoles

Informacio

Descripció

El model de distribució de l’aigua a Catalunya i la falta de control en la gestió d’aquest recurs fa que sigui necessària la millora de l’eficiència en el seu ús i, més concretament, l’ús en els sistemes de regadiu. L’objectiu principal del projecte és el de desenvolupar un sistema de telecontrol de reg que proporcioni els coneixements i les eines per a millorar els sistemes de regadiu.

Les xarxes de distribució mitja i baixa són les que es consideren que estan gestionades de forma inadequada o en les que es podria obtenir una millor eficiència. Una gestió eficient i un control automatitzat poden optimitzar el consum d’aigua i, en conseqüència, reduir el seu malbaratament.

Els objectius del sistema de telecontrol que es vol desenvolupar són:

  • Controlar els consums d’aigua per tal de fer més eficients els recursos hídrics.
  • Optimitzar el maneig de la xarxa de canonades, hidrants, estacions de filtratge i, ocasionalment, estacions de bombament i basses de regulació.
  • Reduir els costos d’explotació de les comunitats de regants.
  • Millorar la productivitat de les explotacions agràries.

El projecte cerca solucions tant per a la xarxa de distribució secundària com per a la terciària. Els desenvolupaments podran donar autonomia als sistemes de reg, gràcies a la interacció entre els diferents elements de control i el sistema de gestió intel·ligent, que serà capaç d’actuar sobre els elements d’actuació instal·lats.

Innovació

Des del punt de vista tecnològic, es pretén dissenyar una xarxa sense fils per a cadascun dels escenaris, capaç de monitoritzar i actuar sobre els diferents dispositius per a la gestió del reg, tant en la xarxa de distribució secundària com en la terciària. Per a poder comunicar les xarxes sense fils del sistema amb xarxes d’altres tecnologies, és necessari el desenvolupament de passarel·les que les connectin. Un exemple seria una passarel·la per a poder enviar les dades llegides pels sensors al servidor de recollida de dades a través de la xarxa GSM o UMTS.

La tecnologia de les xarxes de sensors sense fils proporciona les facilitats adequades per a complir amb cadascuna de les dificultats tècniques a les quals s’enfronta aquest projecte. Les xarxes de sensors sense fils estan formades per petits dispositius de molt baix consum, dotats d’una interfície ràdio i d’un petit processador, i aconsegueixen establir comunicacions en grans extensions de terreny gràcies a la formació de xarxes multisalt.

Beneficis

Els resultats d’aquest projecte estan totalment orientats al desenvolupament de nous serveis i productes que aprofitin els avantatges que ofereixen les xarxes de sensors ubiqües, obtenint al final del projecte i en fites intermèdies una sèrie de proves pilot de demostració de viabilitat de les solucions adoptades. Finalment, s'han realitzat prototipus funcionals de cadascun dels dos escenaris a desenvolupar.

Entitats
  • UPC
  • IRTA
  • REGSA
  • ADTEL
Àrea: 
Duració: 
01/2009 a 12/2012
Finançament: 
i2CAT
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya
Pressupost: 
240.000
Coordinador: