BonFIRE

Building Service Testbeds on FIRE

Informacio

Descripció

L’objectiu principal del projecte és el disseny, implementació i operació d’una infraestructura multi-domini basada en cloud i del marc software per operar en ella, encaminada a la recerca i la experimentació en l'Internet del futur. D’aquesta manera es pretén oferir als investigadors una infraestructura experimental per poder provar els seus sistemes i aplicacions.

Aquesta infraestructura s’obre a empreses i comunitats de recerca a través de les denominades “Open Call”. Mitjançant la primera Open Call a la primavera de 2011, s’ha finançat a quatre nous socis (CESGA, Universitat de Manchester, RedZinc i CETIC) perquè realitzin sobre BonFIRE experimentació relacionada amb els seus interessos de recerca i, alhora, aportin comentaris i crítiques sobre el funcionament per a millorar-ne el servei.

 

Projecte finançat per:

Innovació

Els elements de innovació i recerca més rellevants són els següents:

  • Oferir una infraestructura experimental multicloud geogràficament distribuïda i de gran heterogeneïtat on es puguin testejar aplicacions i fer experimentació a gran escala.
  • Automatització de l’experimentació mitjançant descriptors d’experiments, aconseguint repetitivitat d’experiments a testejar en condicions diverses.
  • Monitoratge durant el temps d’experimentació que ofereix als usuaris informació en temps real sobre el rendiment de BonFIRE.
  • Federació d’infraestructures com a mitjà per a proveir un ventall de funcionalitats més ampli. S’ofereix un entorn de xarxa controlada a través de la federació amb FEDERICA. Amb aquesta finalitat, s’ha establert una col·laboració amb el projecte FP7 NOVI, que treballa produint una interfície SFA a sobre de FEDERICA. BonFIRE està adoptant aquesta interfície SFA per a accedir a FEDERICA. Simultàniament, s’està treballant en la federació amb AutoBAHN, que permet configurar circuits d’ample de banda garantit.
BonFire
Beneficis

BonFIRE obre noves possibles àrees d’innovació importants per al futur Internet i la indústria tecnològica. Aquestes àrees inclouen: federació de infraestructures que operen amb diferents tecnologies, eines experimentals, emulació de xarxes, virtualització d’infraestructures i modelatge de tests. També es procedirà a ampliar l’àmbit d'aquests experiments permetent la federació amb altres infraestructures de la comunitat FIRE (Recerca i Experimentació en l'INTERNET del Futur) com són FEDERICA i PanLab, sempre hi quan sigui possible i justificable. Finalment, es desenvoluparà un model de negoci per a la sostenibil·litat de cara a ampliar la plataforma desprès de l’acabament del projecte.

Entitats

Àrea: 
Duració: 
06/2010 a 11/2013
Finançament: 
Projecte Europeu FP7
Pressupost: 
9.236.771