Recerca

Recerca

Informacio

Definició

Àrea de Recerca

Un dels objectius d’i2CAT és apropar l’acadèmia amb el sector industrial definint, promocionant i executant projectes de recerca, desenvolupament i innovació relacionats amb les parts interessades pertinents. Dintre d'aquest escenari, l'Àrea de Recerca d’i2CAT té com a objectiu principal enfortir i incrementar el coneixement de l'organització i dels seus col·laboradors en el camp de les Xarxes del Futur i de la tecnologia i utilitzar aquest coneixement com a base per als futurs projectes d’innovació de les diferents àrees i unitats que comprèn i2CAT. Aquest esforç és complementari amb les activitats de recerca interna que les diferents Àrees i Unitats duen a terme com a part dels seus propis projectes de recerca nacionals i europeus.

Al llarg dels anys, i2CAT ha establert fortes col·laboracions amb diversos grups de recerca de tres universitats catalanes (UPC, URL i UPF) i de diferents empreses. A partir d’aquests esforços, s'han desenvolupat diversos projectes d'investigació en els camps de les següents àrees tecnològiques: xarxes òptiques, multimèdia en sistemes distribuïts, xarxes de sensors i xarxes sense fils i, en general, arquitectures de la Internet del Futur.

Com a resultat dels projectes, l'Àrea de Recerca ha generat un gran nombre de publicacions a revistes, diaris i conferències, prototips de testbeds, proves de concepte i propostes de patents.

Activitats

Les activitats i els objectius científics de l’Àrea de Recerca  estan impulsats pels nostres coneixements adquirits gràcies als projectes antics de recerca i a d’altres que són d’estratègic interès donada la seva importància en la redefinició de l’arquitectura de les Xarxes del Futur. i2CAT investiga en diversos camps, com ara: Internet social, Internet de Mèdia, Internet de les Coses i la Internet com a xarxa de xarxes. Alguns dels temes específics abordats són els següents:

 • Serveis dinàmics i autònoms en la composició de les Xarxes de Mèdia del Futur.
 • Creació de xarxes context-aware i content-aware.
 • Nous paradigmes de switching i routing per xarxes fixes i mòbils.
 • Algorismes d’assignació de recursos en xarxa.
 • Noves arquitectures de xarxa, incluint role-based (RBA) i arquitectura orientada a serveis (SOA).
 • Arquitectura d’Internetworking recursiva (RINA).
 • Virtualització de Fixed-mobile convergence (FMC), serveis i infraestructures.
 • Mèdia, alta definició, estàndards i ontologies per les aplicacions eHealth.
Objectius

L'objectiu principal de l'Àrea de Recerca és fomentar les activitats de recerca interna de la pròpia àrea i també de les altres Àrees i Unitats d'i2CAT. Per tant, una de les fites és alinear els objectius de la investigació estratègica interna de la fundació amb la recerca duta a terme per les àrees per tal d’augmentar la productivitat, la visibilitat i l’impacte dels resultats. Més específicament, l’Àrea de Recerca pretén:

 • Incrementar la productivitat científica de la institució mitjançant una recerca d’avantguarda.
 • Impulsar la internacionalització de les Activitats de Recerca.
 • Vincular la investigació interna amb les estratègies d'i2CAT i dels requeriments de l'àrea d'innovació.
 • Optimitzar l’estructura de recerca d’i2CAT i impulsar la recerca entre les Àrees i les Unitats de la institució.
 • Optimitzar la transferència de coneixement entre els investigadors d’i2CAT i els grups de recerca de les universitats.
 • Complementar i millorar la formació dels nostres investigadors.